informacja o suszy

 

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 1000  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 4. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 5.  Raport o stanie Gminy Barlinek w 2021 roku:
  a)Przedstawienie raportu o stanie Gminy Barlinek w 2021 roku,
  b)Debata nad raportem o stanie Gminy Barlinek w 2021 roku,
  c)Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2021 rok:
  a)rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok,
  b)rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2021 rok,
  c)rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku,
  d)zapoznanie się z uchwałą Nr K.50.312.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii
    o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  e)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2021 rok,
  f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka
  z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  g)dyskusja,
  h)projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2021 rok,
  i)projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Barlinek na lata 2022 – 2034.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objecie udziałów w podwyższonym kapitale.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Barlinek za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Barlinek.
 12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu pracy Komisji do spraw oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

W dniu 24 czerwca br. na Rynku Miejskim w Barlinku, podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, wręczono odznaczenia dla sztandarów i druhów. Uroczystość rozpoczęła się od hymnu OSP, w wykonaniu zespołu Sonata. Następnie złożono meldunek Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP RP druhowi Janowi Robakowi.

Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i podniesieniu flagi państwowej, głos zabrał druh Krzysztof Paszek, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Barlinku, w skrócie przypomniał historię barlineckiej OSP, która  obchodzi w tym roku 75-lecie.

Uchwałą Kapituły Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana z dnia 24 czerwca 2022 roku, za zasługi związane ze wzorową realizacją przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz zaangażowanie w przedsięwzięcia społeczne na rzecz społeczności, mieszkańców gminny Barlinek i województwa zachodniopomorskiego, Srebrnym Krzyżem św. Floriana na sztandar, odznaczone zostały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkowie. 

Uchwałą Kapituły Zachodniopomorskiego Krzyża Św. Floriana z dnia 24 czerwca 2022, za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa obywateli oraz wzorową służbę Srebrną Odznaką Zachodniopomorskiego Krzyża Św. Floriana odznaczeni zostali: druh Józef Stępień – honorowy członek OSP Barlinek, druh Józef Pieńkowski – honorowy członek OSP Barlinek, druh Roman Wilk – prezes OSP Mostkowo oraz druh Jan Leszkiewicz – honorowy członek OSP Mostkowo.

Podczas uroczystości, poświęcono i wprowadzono do działań samochód ratowniczo – gaśniczy SCANIA, o który w ubiegłym roku wzbogaciła się OSP Barlinek. Wóz poświecił ksiądz kanonik Waldemar Szczurowski, Wojewódzki Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie zabrakło też przemówień okolicznościowych, które wygłosili poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu bryg. mgr inż. Grzegorz Gonera oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. W uroczystość udział wzięli druhny i druhowie z OSP Barlinek, OSP Mostkowo, OSP Lutówko, OSP Łubianka i OSP Rychnów.

  

INFORMACJE

 

Podkategorie